به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)
به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)

به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)


ویژگی های کتاب
امتیاز کتاب: 10
تماس بگیرید
موجود نیست
تماس بگیرید