تفکر نقادانه برای مدیران (تصمیم گیری و متقاعد سازی ساختار یافته در کسب و کار)
تفکر نقادانه برای مدیران (تصمیم گیری و متقاعد سازی ساختار یافته در کسب و کار)

تفکر نقادانه برای مدیران (تصمیم گیری و متقاعد سازی ساختار یافته در کسب و کار)

امتیاز کتاب: 10
180,000 تومان
موجود است
180,000 تومان
خرید محصول