رهبران موفق از خرد رهبری می گویند (آرمان گرایان،سازندگان،تغییر دهندگان،تصمیم گیرندگان و استادان)
رهبران موفق از خرد رهبری می گویند (آرمان گرایان،سازندگان،تغییر دهندگان،تصمیم گیرندگان و استادان)

رهبران موفق از خرد رهبری می گویند (آرمان گرایان،سازندگان،تغییر دهندگان،تصمیم گیرندگان و استادان)

امتیاز کتاب: 10
177,500 تومان
موجود است
177,500 تومان
خرید محصول