رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)
رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)

رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)

امتیاز کتاب: 10
58,000 تومان
موجود است
58,000 تومان
خرید محصول