رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)
رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)

رهبر خودآگاه (از توانایی های خود بهره ببرید و توانمندی های تیم خود را کشف کنید)


ویژگی های کتاب
امتیاز کتاب: 10
تماس بگیرید
موجود نیست
تماس بگیرید