زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)
زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)

زنان نامرئی (افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان)


ویژگی های کتاب
امتیاز کتاب: 10
تماس بگیرید
موجود نیست
تماس بگیرید