کتاب جرأت موفقیت
کتاب جرأت موفقیت

کتاب جرأت موفقیت

ویژگی های کتاب
  • انتشارات: نگاه نوین
  • نویسنده: لس براون
  • مترجم: اشکبوس رنجبر
توضیحات

آموزش های تحول فردی و سازمانی بیش از آنکه قلب افراد را نشانه رود، پای عقل و منطق را به میان می آورد که هرچند در جای خود، مغتنم و ارزشمند است؛ ولی چون بدون تأثیر حسی و قلبی بر مخاطب همراه می شود، به نتیجه ای که در جستجوی آن هست، دست پیدا نمی کند. اما کتاب جرأت موفقیت می تواند منبع بی نظیری برای مخاطبانش باشد که موفقیت را در شکل واقعی و خود ساخته اش بیاموزند و به کار ببندند؛ چرا که درک کامل مفاهیم کتاب، راهگشای بسیاری از اهداف و آرزوهای دور و دراز مخاطبین خواهد بود.