کتاب متفاوت بودن
کتاب متفاوت بودن

کتاب متفاوت بودن

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • نویسنده: یانگمی مون
  • صحافی: نینوا

توضیحات

در جهانـی کـه دیده شـدن بسـیار سـخت شـده اسـت، بایـد مفاهیـم کلاسیک و عمومـی کارآفرینـی را بازنگـری کـرد. مفاهیمـی کـه شـاید در دورانـی نوشـته شــدند کــه وضعیــت امــروز، محــال به نظــر می‌رســید؛ امـا حالا وضعیـت به گونـه‌ای شـده اسـت کـه هـر شـرکت و سـازمانی در ابتـدای مسـیرش بایـد بیـش از همـه حواسـش را معطـوف بازاریابـی کنـد؛ آن هـم نـوع جدیـدی از بازاریابـی کـه بیـش و پیـش از همـه میـزان متفاوت بـودن محصـول را در میـان خیـل محصولات مشـابه