کتاب مهندسی آرزوها
کتاب مهندسی آرزوها

کتاب مهندسی آرزوها

ویژگی های کتاب

توضیحات

چرا باید هدف داشته باشیم؟ قطعاً همگی می‌دانیم که داشتن هدف خیلی مهم است. ولی شاید تعریف درستی از هدف را نمی‌دانیم. محمد پیام بهرام پور تعریف ساده هدف را این‌گونه بیان می‌کند:«هدف خواسته‌ای است که به‌اندازه کافی دور از دسترس که برای رسیدن به آن ». منظور نویسنده از "به‌اندازه کافی دور از دسترس" این است که خواسته ما نه آنقدر مانند آب خوردن ساده و قابل دسترس باشد که نیاز به تلاش زیادی نباشد، و یا آنقدر سخت نباشد که دسترسی به آن غیر م