کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود
کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود

کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود

ویژگی های کتاب

توضیحات

امروزه بیش از هر زمانی کیفیت سیستم آموزشی اهمیت پیداکرده است. از طرفی دانش آموزان از سمت همکلاسی هایشان قضاوت می‌شوند و از طرف دیگر، دانش آموزان دروس را باکیفیت لازم فرانمی‌گیرند. این گفته را با توجه به سیستم نمره دهی در مدارس می‌توان به خوبی درک کرد. چراکه اگر دانش آموزان را بر اساس نمره‌ای که کسب کرده اند به سه دسته عالی، متوسط و ضعیف دسته‌بندی کنیم، متوجه می‌شویم که کمتر از 50 درصد از آن‌ها باکیفیت بالا دروس را فرامی‌گیرند. دکتر ویلیام گلسر پس