کتاب هنر شروع کردن
کتاب هنر شروع کردن

کتاب هنر شروع کردن

ویژگی های کتاب

  • برند: نگاه نوین
  • ویراستار: حسین یاغچی
  • چاپخانه: نینوا

توضیحات

خیلــی از کارآفرینهــای باتجربــه، یــکروز میگوینــد، »ایکاش تجربــهی االنــم را آن موقـع داشـتم«. میخواهـم بـا مطالعـهی ایـن کتـاب بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار نشـوید. مـن سـابقهی راهانـدازی سـه شـرکت، سـرمایهگذاری روی ده شـرکت و مشـاوره بـه سـازمانهای دو نفـره و سـازمانهای بزرگـی مثـل گـوگل را دارم.