کتاب هنر شروع کردن
کتاب هنر شروع کردن

کتاب هنر شروع کردن

ویژگی های کتاب
توضیحات

خیلــی از کارآفرینهــای باتجربــه، یــکروز میگوینــد، »ایکاش تجربــهی االنــم را آن موقـع داشـتم«. میخواهـم بـا مطالعـهی ایـن کتـاب بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار نشـوید. مـن سـابقهی راهانـدازی سـه شـرکت، سـرمایهگذاری روی ده شـرکت و مشـاوره بـه سـازمانهای دو نفـره و سـازمانهای بزرگـی مثـل گـوگل را دارم.

فروشنده : کتابدان
امتیاز محصول: 10
100,000 تومان
موجود است

16 نفر این محصول را خریده اند